Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te bekijken.

Jaarkalender

In ons schooljaar zijn diverse activiteiten gepland voor onze leerlingen en/of hun ouders. Klik hier om ons jaarkalender te bekijken.

Zorgstructuurplan

De school heeft een commissie van begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de directie van de school, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders en soms de schoolarts. 

De taken van de commissie zijn: 

• Aansturen van de begeleiding van de leerling op school; 

• Formuleren van een toekomstperspectief voor de leerling en opstellen van een ontwikkelplan bij plaatsing van de leerling op school; 

• Volgen van de ontwikkeling van de leerling gedurende de schoolperiode. 

Om deze taken te kunnen uitvoeren verrichten leden van de commissie van begeleiding onderzoek, zoals medisch onderzoek en intelligentieonderzoek. In een aantal gevallen zal de schoolmaatschappelijk werker ook contact hebben met de ouders/verzorgers. 

Bij de inschrijving vragen wij ouders aan te geven bij welke instanties we informatie mogen opvragen en of de kinderen onderzocht mogen worden. Uiteraard ontvangen ouders/verzorgers over de uitkomsten van deze onderzoeken altijd een verslag met uitleg zowel schriftelijk als mondeling. Van ieder kind op school hebben we een leerling-dossier. Hierin zitten de onderzoeksrapporten van de verschillende onderzoeken en de onderwijskundige rapporten. 

Conform de wet op de privacy hebben uitsluitend de leerkracht, de klassenassistent en leden van de commissie van begeleiding toegang tot dit dossier. Pas na schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers kunnen kopieën van stukken uit het dossier overgedragen worden aan derden. Als de leerling de school verlaten heeft, wordt het dossier twee jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. 

Visie ouderbetrokkenheid

Waarom vinden we ouderbetrokkenheid op de Dr A van Voorthuysen belangrijk?
Lees meer hierover in onze Visie ouderbetrokkenheid.

Protocollen

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van  meerdere protocollen. 
Klik hier om alle protocollen van onze school te bekijken.

Eetgeld / ouderbijdrage

De kosten voor school bestaan uit verschillende onderdelen. 

Er wordt op school gegeten. Hiervoor wordt eetgeld gevraagd. De kosten voor het eetgeld zijn: 

SO groepen onderbouw: € 4,50 per week 

SO groepen overigen : € 5,00 per week 

Hiervan kopen wij eten voor de lunch, fruit, drinken en ingrediënten voor de kookles. 

De kosten van de lunch zijn 180 euro (onderbouw) 200 euro (bovenbouw) per jaar. 

Bijdrage ouderraad: € 35 per jaar; deze bijdrage is vrijwillig. U bent wettelijk niet verplicht deze ouderbijdrage te betalen. Uiteraard stellen wij het op prijs dat u wél betaalt. Met deze ouderbijdrage zijn wij in staat een aantal leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren.

Werkweek: Eens in de twee jaar organiseren wij een driedaagse werkweek. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd.